Prijave na Opće izbore u BiH 2014. godine

Opći Izbori u Bosni i Hercegovni za 2014.godinu

Vodič za prijavu birača za glasanje izvan BiH za Opće izbore u BiH 2014. godine

I. KO MOŽE DA SE PRIJAVI ZA GLASANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE?
Izbjеgla osoba iz BiH i osoba koja privremeno živi u inostranstvu a ispunjava sljedeće uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je navršila 18 godina odnosno da će do dana održavanja izbora (12.10.2014.) navršiti 18 godina i
 •  da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini.

II. PRVI PUT SE PRIJAVLJUJETE ZA GLASANJE IZVAN BiH?

1. OSOBA KOJA PRIVREMENO BORAVI IZVAN BiH
Dokumenti koje treba dostaviti su:

 • popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1 i
 • kopiju jednog važećeg dokumenta u svrhu dokazivanja identiteta

(kopija jednog od tri važeća dokumenta izdata u okviru CIPS-a/IDDEEA-e (lična karta BiH, vozačka dozvola BiH ili pasoš BiH).

2. IZBJEGLA OSOBA IZ BiH (osoba koja nije nikad dobila dokument izdat u okviru CIPS-a /IDDEEA-e)
Dokumenti koje treba dostaviti su:

 • popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1,
 • identifikacioni dokument (pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina i izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili drugemeđunarodne organizacije),
 • dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiHne starije od 6 mjeseci ili kopija važećeg pasoša BiH) i
 • dokaz o prebivalištu u BiH (kopija potvrde o prebivalištu u BiH ili kopija lične karteu cijelosti iz 1991. godine ili iz perioda od popisa do perioda sticanja statusa izbjegle osobe).

Ukoliko izbjegla osoba iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu u BiH, Centralna izborna komisija BiH će provjerom utvrditi da li se nalazi na popisu stanovništva iz 1991. godine.

Ukoliko se izbjegla osoba iz BiH bude nalazila na popisu stanovništva iz 1991. godine, bit će upisana u Centralni birački spisak za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, za općinu u kojoj je imala prijavljeno prebivalište na Popisu stanovništva 1991. godine.

III. UPISANI STE U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK ZA GLASANJE IZVAN BIH NA PRETHODNIM IZBORIMA?
IZBJEGLA OSOBA ILI OSOBA KOJA PRIVREMENO BORAVI IZVAN BIH
Centralna izborna komisija BiH dostavit će Vam obrazac prijave PRP-2 na adresu koju ste naveli prilikom posljednje prijave za glasanje izvan BiH.
1Obrazac prijave PRP-2 trebate popuniti, potpisati i dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH priloživši uz obrazac kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata sa fotografijom:

 • Lična karta ili
 • Vozačka dozvola ili
 • Pasoš

Ako ste izbjegla osoba iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata kao dokaz identiteta možete priložiti kopiju jednog od sljedećih dokumenata:

 • Pasoš,
 • Vozačka dozvola,
 • Važeća lična isprava izdata od strane zemlje domaćina ili
 • Izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije.

Ukoliko obrazac PRP-2 ne bude stigao na Vašu adresu, prijavu možete izvršiti podnošenjem popunjenog obrasca PRP-1 najkasnije do 29.07.2014. godine, u 24:00 sata.

IV. OBRAZAC PRIJAVE PRP-1 ZA DRŽAVLJANE BiH KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA GLASANJE IZVAN BiH MOŽETE DOBITI PUTEM:

 • web-stranice Centralne izborne komisije BiH (www.izbori.ba),
 • web-stranice Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (www.mvp.gov.ba),
 • diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine,
 • klubova i udruženja građana Bosne i Hercegovine u inostranstvu,
 • kancelarija vladinih i nevladinih organizacija koje se bave izbjeglicama i pitanjima migracije.

Za više informacija pogledaje www.izbori.ba

PREUZMITE  OBRASCE I VODIČ OVDJE