Bošnjačka Pismohrana br XIX – 2015. godina

Poštovani,

izašao je novi broj “Bošnjačke Pismohrane za 2015. godinu”.

Tema broja je : “ODNOS RELIGIJSKOG I NACIONALNOG U IDENTITETU I STVARNOSTI BALKANSKIH NARODA

 • Prof. emer. dr. sc. Esad Ćimić Uvodni govor 7
 • Dr. sc. Fahrudin Novalić Rodni identitet i kultura mira 11
 • Prof. dr. sc. Elvira Islamović Religija, nacija i rodne kontroverze 3
 • Prof. dr. sc. Sead Alić Seobe nacija u brend 45
 • Mr. sc. Saeid Abedpour Fikcije identiteta 53
 • Prof. dr. sc. Ivan Markešić Religijski identitet kao podloga za političko djelovanje parlamentarnih stranaka u
 • Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji 61
 • Doc. dr. sc. Filip Škiljan Odnos nacionalnog i religijskog u hrvatskom društvu (primjeri nacionalnih i vjerskih manjina u Hrvatskoj) 85
 • Dr. sc. Marina Perić Kaselj, dr. sc. Aleksandar Vukić Religijska praksa i nacionalni simboli hrvatskih etničkih zajednica u Argentini 105
 • Prof. dr. sc. Darko Gavrilović Vjerski i nacionalni antisemitizam kod Srba i Hrvata na kraju 19. i početku 20. stoljeća 127
 • Dr. sc. Vera Klopčič Povezanost religijskog i nacionalnog izjašnjavanja pripadnika manjina u Republici Sloveniji 135
 • Prof. dr. Šaćir Filandra Formativna ishodišta identitetskih paradigmi bosanskohercegovačkih naroda sredinom 19. stoljeća 145
 • Mr. sc. Dženita Sarač Rujanac Prožimanje nacionalnog i religijskog. Bošnjačko iskustvo višeslojnosti identiteta 157
 • Prof. dr. sc. Adib Đozić, mr. sc. Abdel Alibegović Srpska pravoslavna crkva i genocid nad Bošnjacima – Skica za jednu srpsko-pravoslavnu teologiju genocida – 173
 • Prof. dr. sc. Adnan Jahić Nekoliko bilješki o nacionalnom pitanju u koncepcijama i djelovanju bosanskohercegovačke uleme (Od aneksije Bosne i Hercegovine do kraja Drugog svjetskog rata) 199
 • Prof. dr. sc. Edin Mutapčić Odnos religijskog i etničkog u identitetu stanovnika srednjovjekovne Bosne 205
 • Prof. dr. sc. Izet Šabotić Uzurpacija vakufske imovine i njen uticaj na položaj Bošnjaka na tuzlanskom području nakon Drugog svjetskog rata 219
 • Doc. dr. sc. Rouhullah Ghaderi Kangavari Pravo etno-kulturalne različitosti I. R. Iran 229
 • Mr. sc. Vahid Parast Tash, mr. sc. Maryam Rezaiyan Ramesheh Uloga javne diplomacije u dijalogu religija i kultura u vremenu globalizacije 243
 • Dr. sc. Mubina Moker Odnos prema drugom i drugačijem u svjetlu islamske gnoze 253
 • Doc. dr. sc. Munir Drkić, prof. dr. sc. Namir Karahalilović Jezička raznolikost nasuprot jezičke isključivosti u Mesneviji Dželaluddina Rumija 267
 • Akademik prof. dr. sc. Šerbo Rastoder Borba za ime, sukob nacionalnog i konfesionalnog kod muslimana u Crnoj Gori 275
 • Prof. dr. sc. Dragoljub B. Đorđević Religijsko-konfesionalno biće Roma Srbije i pitanje nacionalnog identiteta 291
 • Mr. sc. kr. hfz. Aziz ef. Alili Uloga i doprinos uleme albanskom nacionalnom i državotvornom prosperitetu do 1945. godine 309
 • Prof. dr. sc. Musa Musai Integracija vjere unutar nacionalnog identiteta albanskih muslimana 317
 • Recenzije Dr. sc. Krešimir Regan Recenzija časopisa Bošnjačka pismohrana 2015. 331
 • Doc. dr. sc. Mario Bara Recenzija časopisa Bošnjačka pismohrana 2015. 337
 • Dokumenti simpozija 343
 • Foto galerija 349

Možete preuzeti “Pismohranu”