STATUT UDRUGE

Na temelju članka 19.st.1 Zakona o udrugama (Narodne novine broj 88/01) i članka 32. Statuta Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Izvještajna skupština Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju na sjednici održanoj dana 10.6.2006. godine u Zagrebu, usvojila je i donijela novi Statut Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju

 

STATUT UDRUGE

BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA GRAD ZAGREB I 
ZAGREBAČKU ŽUPANIJU

 

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Udruga pod nazivom BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU je oblik dobrovoljnog udruživanja Bošnjaka, građana Republike Hrvatske u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, radi zaštite i promicanja zajedničkih etničkih i nacionalnih, kulturnih i socijalnih interesa i ciljeva Bošnjaka, bez namjere stjecanja dobiti, te se podvrgavaju pravilima pozitivnog prava Republike Hrvatske i ovog Statuta, kojim se uređuje ustroj i djelovanje Udruge.

Članak 2.

Ovaj Statut je temeljni opći akt Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.
Ovim Statutom utvrđuju se:
– naziv i sjedište Udruge,
– područje na kojem Udruga djeluje,
– zastupanje Udruge,
– ciljevi Udruge,
– djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge,
– ostvarivanje javnosti rada Udruge,
– članstvo i članarina,
– prava, obveze i stegovna odgovornost članova Udruge,
– unutarnji ustroj Udruge,
– tijela Udruge, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata te odgovornost članova tijela Udruge,
– imovina i raspolaganje s imovinom Udruge,
– prestanak te postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE

Članak 3.

Naziv Udruge glasi: BOŠNJAČKA NACIONALNA ZAJEDNICA ZA GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU.
Sjedište Udruge je u Zagrebu. Adresa sjedišta je: Ilica 54, 10000 Zagreb.
Skraćeni naziv Udruge je: BNZ ZG i ZGŽ.
Članak 4.

Udruga djeluje na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

III. PRAVNA OSOBNOST I ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 5.

Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju ima svojstvo pravne osobe i nositelj je svih prava, obveza i odgovornosti utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske, pozitivnim propisima i ovim Statutom.
Udruga stječe svojstvo pravne osobe upisom u Registar udruga kojeg vodi nadležno tijelo državne uprave.

Članak 6.

Udruga ima pečat i znak.
Pečat je okruglog oblika na kojem je uz rub u snjeru kazaljke na satu utisnut tekst: Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.
U sredini pečata utisnut je znak.
Znak je predstavljen crtežom cvijeta ljiljana.

Članak 7.

Udrugu zastupa i predstavlja njen predsjednik i dva potpredsjednika.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

IV. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Ciljevi Udruge su:
– zaštita, razvijanje i promicanje etničkih i nacionalnih prava i interesa Bošnjaka u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji,
– zaštita, razvijanje i promicanje kulturnih i socijalnih prava i interesa Bošnjaka u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji,
– razvijanje i podupiranje dobrih odnosa između bošnjačkog naroda i hrvatskog naroda,
– razvijanje i podupiranje dobrih odnosa i suradnje s drugim nacionalnim manjinama u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.

Članak 9.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

– suradnja sa županijskim i gradskim tijelima i institucijama i zastupanje pred njima interesa svojih članova,
– suradnja s vijećima i predstavnicima bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji izabranih na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina,
– suradnja s drugim udrugama i organizacijama bošnjačkog naroda u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji,
– suradnja s nacionalnim, kulturnim i znanstvenim institucijama, ustanovama, organizacijama i udrugama u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji,
– suradnja s nevladinim organizacijama u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji,
– suradnja s ostalim udrugama etničkih i nacionalnih manjina i zajednica u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji,
– suradnja s diplomatskim i konzularnim predstavništvima države Bosne i Hercegovine kao i s predstavništvima drugih zemalja koja djeluju u Republici Hrvatskoj, uz informiranje o suradnji Glavnog odbora Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske,
– suradnja s nacionalnim, kulturnim i znanstvenim institucijama, ustanovama, organizacijama i udrugama države Bosne i Hercegovine na regionalnoj razini,
– suradnja s međunarodnim udrugama i organizacijama koje djeluju na regionalnoj razini a bave se zaštitom, razvijanjem i promicanjem ljudskih, etničkih i nacionalnih prava,
– suradnja s uglednim i priznatim ljudima s područja znanstvenog, kulturnog, socijalnog i gospodarskog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i u svijetu,
– razvijanje i promicanje etničkih i nacionalnih, znanstvenih, kulturnih i socijalnih aktivnosti putem organiziranja i održavanja javnih tribina, izložbi, kulturno-umjetničkih priredbi, osnivanja knjižnica, izdavanja glasila, kao i drugih oblika kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni u ovom Statutu, u skladu sa zakonom,
– promicanje i njegovanje bosanskog jezika u svome radu, javnom obraćanju te glasilima, knjigama i drugim publikacijama kojima je Udruga izdavač,
– pružanje materijalne i druge pomoći svojim članovima i drugim osobama kada to društveno-socijalne potrebe i okolnosti zahtijevaju, sukladno materijalnim mogućnostima Udruge,
– razvijanje svijesti o nacionalnom identitetu, pogotovo kod mlađih naraštaja,
– pružanje potpore mladim ljudima u njihovom stručnom, znanstvenom, kulturnom, etičkom i moralnom obrazovanju i usavršavanju, na dobrobit svakog pojedinca, Udruge i cijele zajednice, sukladno s materijalnim i intelektualnim mogućnostima Udruge.

Članak 10.

Udruga samostalno obavlja svoje djelatnosti i samostalna je u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

Članak 11.

Udruga svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove.
Ako Udruga u obavljanju svojih djelatosti eventualno ostvari dobit, ona se mora, u skladu s ovim Statutom, koristiti isključivo za obavljanje i razvijanje djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom.

V. JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 12.

Djelovanje Udruge je javno.
Javnost rada Udruge provodi se javnim djelovanjem i otvorenošću rada svih tijela Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, te obavješćivanjem svojih članova i javnosti putem priopćenja u medijima (tisku, radiju i televiziji), kao i putem glasila Udruge.

Članak 13.

Sjednice svih tijela Udruge su otvorene za javnost i njima mogu prisustvovati članovi Udruge, novinari i sve druge zainteresirane osobe. Osobe koje nisu članovi tijela Udruge nemaju pravo sudjelovati u radu dotičnog tijela i dužne su se pridržavati reda i dobrih običaja, ne ometajući rad tijela Udruge.

Članak 14.

Tijelo Udruge može, u pravilu samo iznimno, ako se radi o odnosima unutar Udruge, donijeti odluku da određena sjednica ili samo točka dnevnog reda budu zatvoreni za javnost. Takva odluka mora biti u pisanom obliku i obrazložena.

VI. ČLANSTVO, ČLANARINA, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNE
ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Članak 15.

Svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske koji nalazi svoj interes u okvirima djelovanja i nacionalnog usmjeravanja Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, te prihvaća njene ciljeve i Statut, može pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim Statutom, postati članom Udruge.
Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Udruge bez prava sudjelovanja u radu.

Članak 16.

Članom Udruge može postati pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 17.

Članom Udruge može postati stranac i strana pravna osoba, u skladu s ovim Statutom i Zakonom.

Članak 18.

Članovi Udruge plaćaju Udruzi godišnju članarinu.
Članovi mogu plaćati članarinu u više obroka.
Visinu članarine određuje Izvršni odbor Udruge.
Na osobni zahtjev pojedini članovi mogu biti oslobođeni od obveze plaćanja dijela ili punog iznosa članarine, o čemu odluku donosi Izvršni odbor Udruge.
Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu kao dokaz pravovaljanosti članstva u Udruzi.

Članak 19.

Članovi Bošnjačke nacionalne zajednice za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju su istovremeno i članovi Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske.

Članak 20.

Svaki član Udruge ima pravo i obvezu pridržavati se odredbi ovog Statuta, prema svojim mogućnostima pomagati u provođenju djelatnosti i ostvarivanju ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a na dobrobit svakog člana pojedinačno i Udruge u cjelini.

Članak 21.

Zbog kršenja i nepridržavanja odredbi ovog Statuta kao i zbog neizvršavanja preuzetih ili povjerenih obveza, što za posljedicu ima ili može imati nanošenje štete Udruzi ili kvarenju njenog ugleda, član je odgovoran Udruzi.
Odgovornost člana za povrede u smislu prethodnog stavka utvrđuje stegovni postupak kojeg može predložiti svaki član Udruge.

Članak 22.

Stegovni postupak pokreće pismenom odlukom predsjednik Udruge, a provodi ga Stegovna komisija, koja donosi prijedlog u pisanom obliku s obrazloženjem.

Članak 23.

Članu protiv kojega se vodi stegovni postupak, mora se omogućiti da iznese svoju obranu pred Stegovnom komisijom.

Članak 24.

Stegovna komisija ima tri člana.
Mandat članova Stegovne komisije traje 4 (četiri) godine i može se ponoviti za još jedan mandat.
Predsjednik Udruge i članovi Izvršnog odbora ne mogu biti članovi Stegovne komisije.
Članove Stegovne komisije imenuje Izvršni odbor Udruge.

Članak 25.

Zbog povrede prava i obveza, članu Udruge Stegovna komisija može predložiti:
– opomenu i
– isključenje iz članstva Udruge.
Na temelju prijedloga Stegovne komisije Izvršni odbor donosi odluku u pisanom obliku s obrazloženjem.

Članak 26.

Član koji je nezadovoljan odlukom Izvršnog odbora može u roku od 15 dana od dana primitka iste uložiti u drugom stupnju Skupštini Udruge zahtjev za ponovno preispitivanje odluke.
Odluka Skupštine Udruge je konačna i obvezujuća.

VII. UPRAVLJANJE UDRUGOM, TIJELA UDRUGE I ODGOVORNOSTI
TIJELA UDRUGE

Članak 27.

Članovi odlučuju i upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini Udruge i posredno preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Udruge.

Članak 28.

Tijela Udruge su:
– Skupština,
– Izvršni odbor,
– Nadzorni odbor.

S k u p š t i n a

Članak 29.

Skupština je najviše tijelo Udruge.
Skupština radi u sjednicama i one mogu biti redovne i izvanredne.
Sjednicu Skupštine saziva Izvršni odbor Udruge.
O radu Skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuje presjedavajući Skupštine i zapisničar, a ovjeravaju ga dva člana radnog predsjedništva.

Članak 30.

Skupštinu čine svi članovi Udruge.

Članak 31.

Redovnu sjednicu Skupštine saziva Izvršni odbor Udruge jedanput godišnje, u pravilu do završetka ožujka mjeseca u tekućoj godini.
Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Izvršni odbor Udruge prema potrebi ili na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva najmanje 20 članova Udruge. U tom slučaju izvanredna Skupština mora biti sazvana i održana najkasnije u roku od 30 dana računajući od dana kada je zahtjev podnijet odnosno donešena odluka.
Ukoliko Izvršni odbor ne sazove Skupštinu u predviđenom roku, sjednicu Skupštine mogu sazvati sami predlagatelji.
Izborna Skupština održava se svake četvrte godine.

Članak 32.

Skupština Udruge ovlaštena je:
– donijeti Statut, te izmjene i dopune Statuta,
– izabrati, u pravilu tajnim glasovanjem i imenovati predsjednika i podpredsjednike Udruge, članove Izvršnog odbora, predsjednika i članove Nadzornog odbora, te ih razrješiti dužnosti,
– razmotriti i usvojiti izvještaj o radu Udruge i njenih tijela,
– razmotriti financijsko izvješće, odobriti završni račun i donijeti financijski plan prihoda i rashoda Udruge,
– utvrditi i donijeti programske smjernice rada Udruge,
– davati autentično tumačenje odredbi ovog Statuta,
– donijeti odluku o prestanku Udruge,
– odlučiti o drugim pitanjima koja su bitna za Udrugu.

Članak 33.

Skupština može zasjedati ako je sjednici nazočno najmanje 30 članova Udruge.
Odluke Skupštine su pravovaljane ako je za njih glasovala nadpolovična većina nazočnih članova Udruge.

I z v r š n i o d b o r

Članak 34.

Izvršni odbor obavlja sve djelatnosti koje su u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge utvrđene ovim Statutom.
Izvršni odbor, u smislu prethodnog stavka, naročito ima pravo i obvezu:
– provoditi i ostvarivati odluke Skupštine, te o svom radu podnijeti izvještaj Skupštini,
– provoditi i ostvarivati odluke Glavnog odbora Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske,
– izraditi prijedlog plana i programa rada Udruge, kao i izvještaje o radu Udruge, te ih podnijeti na suglasnost Glavnom odboru Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske,
– donositi opće akte kojima se uređuje unutrašnji ustroj rada Udruge i njenih tijela,
– izraditi prijedlog godišnjeg financijskog plana i završnog obračuna Udruge i podnijeti ih Skupštini na usvajanje,
– osnivati i organizirati stručnu službu Udruge, kao i stručne komisije trajnog ili privremenog karaktera,
– donijeti odluku o zaključivanju ugovora o radu s pojedinim djelatnicima, te odluku o angažiranju pojedinih stručnjaka za određena pitanja i zadatke,
– iz svojih redova birati tajnika Izvršnog odbora i jednog člana predsjedništva,
– imenovati članove Stegovne komisije,
– upravljati imovinom Udruge,
– odlučivati o pokretanju i tiskanju glasila, biltena, knjiga i drugih publikacija,
– odlučivati o visini godišnje članarine,
– odlučivati o pribavljanju sredstava za rad Udruge, komunicirati s javnošću i davati priopćenja za javnost i članove, te na temelju prijedloga Stegovne komisije donijeti odluku o stegovnoj mjeri u pisanom obliku s obrazloženjem,
– odlučivati o prigovorima i prijedlozima članova Udruge ili drugih osoba,
– odlučivati o drugim bitnim pitanjima koja se tiču rada Udruge,
– izvršavati poslove koji se tiču redovnog poslovanja Udruge,
– obavljati sve druge poslove koje mu naloži Skupština.

Članak 35.

Izvršni odbor ima 11 članova.
Članovi Izvršnog odbora su predsjednik Udruge po položaju, koji je istovremeno i predsjednik Izvršnog odbora i dva podpredsjednika.
Izvršni odbor održava sjednice ako je nazočno 6 članova, a donosi odluke ako je za njih glasovala nadpolovična većina ukupnog broja članova Izvršnog odbora, tj. najmanje 6.
Izvršni odbor ima obvezu zasjedati najmanje jedanput unutar dva mjeseca, a kada se ukaže potreba i više puta.
Predsjednik i Izvršni odbor mogu pozivati na svoje sjednice i druge aktivne članove po potrebi.

Članak 36.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine s pravom da budu birani uzastopce na još jedan rok od četiri godine.
Član može biti biran ponovo u Izvršni odbor nakon što proteknu četiri godine od njegovog zadnjeg mandata u Izvršnom odboru.
Ukoliko iz bilo kojeg razloga član Izvršnog odbora ne obavlja dužnost na koju je izabran (ostavka, neaktivnost, trajna spriječenost i sl.) Izvršni odbor može umjesto njega kooptirati člana zajednice po vlastitom izboru s tim da se izbor potvrdi na prvoj narednoj Skupštini.
Za vrijeme trajanja mandata članova Izvršnog odbora od 4 godine, može se zamijeniti najviše 4 člana na način opisan u prethodnom stavku. U protivnom, potrebno je održati izbornu Skupštinu i izabrati novi Izvršni odbor.
Prilikom kandidiranja članova za Izvršni odbor treba težiti da zastupljenost žena u Izvršnom odboru bude najmanje 30 %, te također da zastupljenost članova do 50 godina starosti bude najmanje 30 %.

P r e d s j e d n i k i P r e d s j e d n i š t v o

Članak 37.

Predsjednik i dva potredsjednika zastupaju i predstavljaju Udrugu.
Predsjednika i dva podpredsjednika Udruge bira Skupština na vrijeme od četiri godine, s pravom uzastopnog izbora na još četiri godine.

Članak 38.

Predsjednik saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora. O radu sjednice vodi se zapisnik.
U slučaju spriječenosti predsjednika zamjenjuje ga jedan od dva podpredsjednika kojeg on odredi.
U slučaju trajne spriječenosti predsjednika zamijenit će ga podpredsjednik kojeg odredi Izvršni odbor. U tom slučaju, Skupština Udruge će na prvoj sjednici, redovnoj ili izvanrednoj, izabrati i imenovati novog predsjednika.

Članak 39.

Predsjednik Udruge, dva podpredsjednika, jedan član Izvršnog odbora kojeg bira Izvršni odbor i tajnik Izvršnog odbora čine predsjedništvo Udruge kao pomoćno tijelo Izvršnog odbora.
Predsjedništvo je ovlašteno izvršavati odluke Izvršnog odbora, pripremati nacrte dokumenata i odluka koje donosi Izvršni odbor, te sazivati sjednice Izvršnog odbora ukoliko to predsjednik Udruge sam nije učinio. Na sjednicu predsjedništva mogu se pozvati predsjednik Nadzornog odbora kao i svi članovi odnosno stručnjaci kada to prema ocjeni predsjednika Udruge nalažu potrebe.

N a d z o r n i o d b o r

Članak 40.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana, koje imenuje Skupština na rok od četiri godine, s pravom uzastopnog izbora na još četiri godine.
Nadzorni odbor ima pravo i obvezu kontrolirati zakonitost rada tijela Udruge, način korištenja imovine te materijalno-financijsko poslovanje Udruge.
O svojim nalazima Nadzorni odbor je dužan sačiniti pisani izvještaj i dostaviti ga Izvršnom odboru bez odgode.
Za Skupštinu Udruge Nadzorni odbor podnosi izvještaj o materijalno-financijskom poslovanju Udruge u prethodnoj godini.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje kad je nazočna nadpolovična većina njegovih članova, a odluke donosi nadpolovičnom većinom svojih članova.

O d r e d b e o o p o z i v u

Članak 41.

Mandat u svim tijelima Udruge traje četiri godine.
Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.
Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član tijela Udruge zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Udruge.
Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Članak 42.

Postupak za opoziv predsjednika Udruge odnosno člana tijela upravljanja pokreće Skupština odnosno tijelo koje je izabralo člana o čijem opozivu se odlučuje.
Pismeni i obrazloženi prijedlog za opoziv predsjednika Udruge mogu podnijeti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 20 članova Udruge.
Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Udruge, Nadzorni odbor ili najmanje 20 članova Udruge.
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv Skupština odnosno tijelo koje je izabralo člana odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.
Predsjednik Udruge odnosno član tijela upravljanja opozvan je ako je za opoziv glasala većina nazočnih članova.
Novoizabranom predsjedniku odnosno članu tijela upravljanja mandat traje do isteka mandata ostalih članova tijela upravljanja.

Članak 43.

Odgovornost članova Izvršnog i Nadzornog odbora je prema Skupštini.
VIII. IMOVINA UDRUGE

S t j e c a n j e i m o v i n e

Članak 44.

Udruga je neprofitna pravna osoba.
Udruga stječe pokretnu imovinu od:
– članarine,
– dotacija iz proračuna,
– dobiti koju ostvari u obnašanju svojih djelatnosti,
– darova i dobrovoljnih priloga,
– sponzorstva (potpore),
– zajmova,
– prihoda od imovine, te
– na drugi način dopušten zakonom.

R a s p o l a g a n j e i m o v i n o m

Članak 45.

Imovina Udruge može se koristiti isključivo za obnašanje djelatnosti i ostvarivanje svrhe predviđene ovim Statutom.
Imovina u obliku novca, stvari ili prava, koju je Udruga stekla uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, potporom, obavljanjem svojih djelatnosti, dotacijama iz proračuna ili na drugi dopušten način, čini imovinu Udruge.

Članak 46.

Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Članak 47.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladna propisima, kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Izvršni odbor Udruge dužan je starati se oko urednog vođenja poslovnih knjiga Udruge.

IX. PRESTANAK UDRUGE

Članak 48.

Udruga prestaje s radom:
– na temelju odluke Skupštine o prestanku rada koja je donijeta dvotrećinskom većinom članova,
– na temelju pravomoćne odluke nadležnog državnog organa,
– u slučaju stečaja.
Udruga prestaje postojati brisanjem iz registra.

Članak 49.

U slučaju prestanka Udruge, imovina se nakon namirivanja vjerovnika i troškova odgovarajućeg postupka predaje Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici Hrvatske.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegova donošenja od strane Skupštine.

Članak 51.

Ovaj Statut primjenjuje se od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.
Autentično tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

U Zagrebu, 10.6.2006. godine

Predsjednik Udruge:

Prof.dr.sc. Sead Berberović